Regulamin

Dodawanie nowych blogów do serwisu zostało tymczasowo zawieszone. Pracujemy nad nową formułą serwisu. Zaglądaj tu i na naszego FB od czasu do czasu, damy znać jak coś się zmieni.

 

Regulamin Blogipodroznicze.pl

 

Postanowienia Ogólne
To jest Regulamin serwisu blogipodroznicze.pl, dostępny na stronie www.blogipodroznicze.pl. Regulamin opisuje w szczególności definicje, zasady funkcjonowania Serwisu, przystępowania do Serwisu, korzystania z Serwisu oraz określa podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Serwisu.
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Serwisu jest FUNDACJA PODĄŻAJ SWOJĄ DROGĄ z siedzibą w Gdańsku przy Ul. KAPRÓW 17 /3 80-316 GDAŃSK, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000532848, dalej zwane “FPSD”.
Każdy Bloger, który chce przystąpić do Serwisu, powinien zapoznać się z tym Regulaminem. Dokonując opłaty, o której mowa w pkt. IV.3. poniżej, Bloger jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

I. Słowniczek

1. Administrator to osoba zajmująca się zarządzaniem Serwisem i odpowiadająca za jego sprawne i ciągłe działanie.

2. Bloger to osoba fizyczna, zarejestrowana w Serwisie, która spełniła wymogi dołączenia do Serwisu. Dołączenie i korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Bloger musi mieć skończone 13 lat, a jeśli jest młodszy – na przystąpienie do Serwisu wymagana jest zgoda jego prawnego opiekuna, np. rodzica.

3. Moderator to osoba oceniająca wpisy i treści zawarte w Serwisie, mająca prawo moderować i usuwać wpisy niezgodne z niniejszym Regulaminem.

4. Opłata wstępna ma na celu pokrycie kosztów funkcjonowania Serwisu, takich jak opłata za serwer, domenę, naprawę i ulepszenie Serwisu, akcji promocyjnych. Uiszczenie opłaty początkowej jest warunkiem korzystania przez Blogera z Serwisu.

5. Serwis blogipodroznicze.pl to serwis internetowy umieszczony pod adresem www.blogipozdroznicze.pl, prezentujący treści pochodzące od Blogerów, dalej zwany „Serwisem”.

III. Korzystanie z Serwisu
1. Serwis powstał w celu promowania polskiej blogosfery podróżniczej wśród odbiorców treści internetowych. Promocja polega na zamieszczaniu w Serwisie fragmentów treści pochodzących od Blogerów, z możliwością przejścia do pełnej wersji artykułu na blogu danego Blogera, po kliknięciu w stosowny odnośnik.
2. Każdy zarejestrowany w Serwisie Bloger ma możliwość dodania do niego wyciągu (feed’a) z wpisów pochodzących z bloga prowadzonego przez Blogera, lub do którego Bloger posiada stosowne prawa.
3. Dodawanie wpisów do Serwisu odbywa się manualnie i ma charakter dobrowolny. Dodawanie wpisów opisane jest w odrębnej instrukcji, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Wpisy umieszczane w Serwisie powinny zawierać krótki wyciąg z artykułu (około 300 znaków) oraz zdjęcie przewodnie. Treść artykułu, z którego pochodzi wyciąg umieszczany w Serwisie, musi być treścią autorską Blogera, który ją zamieszcza.
5. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie artykułów obraźliwych i niezgodnych z prawem, wulgarnych, naruszających dobre obyczaje, nawołujących do nienawiści, naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrem Serwisu, a także reklam i postów sponsorowanych. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zamieszczenie w Serwisie postu sponsorowanego, jeśli dotyczy on bezpośrednio podróży lub tematyki podróżniczej, a oznaczenie sponsora nie jest natarczywe. W przypadkach spornych decyduje Administrator.
6. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu wpis, który jest niezgodny z punktem III. 5 regulaminu.
7. W przypadku dwukrotnego naruszenia punktu III.5 regulaminu Administrator ma prawo usunąć Blogera z Serwisu. W takiej sytuacji opłata, o której mowa w pkt. IV.5. nie będzie zwracana.
8. Ponowne ubieganie się o przystąpienie do Serwisu, w przypadku usunięcia Blogera w sposób opisany w pkt. 7 powyżej, możliwe jest po upływie 1 roku od dnia usunięcia.

IV. Dołączenie do Serwisu

1. Osoba chcąca dołączyć do Serwisu powinna posiadać blog podróżniczy aktywnie prowadzony od co najmniej trzech miesięcy. Aktywne prowadzenie bloga oznacza publikowanie na blogu co najmniej jednego wpisu w miesiącu kalendarzowym, przy czym nie liczą się wpisy wyłącznie sponsorowane.

2. Blog może być prowadzony w dowolnym języku.

3. Bloger chcący dołączyć do Serwisu musi wyrazić taką chęć pisemnie poprzez formularz znajdujący się na stronie http://www.blogipodroznicze.pl/formularz-kontaktowy/. W zgłoszeniu Bloger podaje imię, nazwisko, adres e-mail, adres i nazwę bloga, krótki opis bloga.

4. Po weryfikacji i akceptacji przez Administratora/Moderatora Serwisu, Bloger otrzymuje potwierdzenie akceptacji bloga oraz fakturę wraz z danymi do przelewu w celu wniesienia Opłaty wstępnej.

5. Bloger, który otrzymał maila z potwierdzeniem akceptacji bloga, zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej Opłaty wstępnej w wysokości 50 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto, które zostanie podane Blogerowi w mailu potwierdzającym akceptację bloga i fakturą. Opłatę wstępną należy uiścić w ciągu 14 dni od otrzymania maila, a potwierdzenie wpłaty przesłać w mailu zwrotnym. Po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia Opłaty wstępnej Administrator/Moderator utworzy Blogerowi nowe konto użytkownika i prześle mailem do Blogera login oraz hasło umożliwiające korzystanie z Serwisu.

V. Rezygnacja z Serwisu

  1. Bloger może zrezygnować z Serwisu w każdym czasie. Do rezygnacji wystarczy wysłać maila na adres: rezygnacja@blogipodroznicze.pl z chęcią rezygnacji z Serwisu. Zamknięcie konta Blogera w Serwisie nastąpi do 30 dni od chwili zgłoszenia rezygnacji.
  2. W przypadku rezygnacji z prezentowania w Serwisie treści pochodzących z bloga Blogera przed upływem roku od dnia potwierdzenia rejestracji Blogera w Serwisie, Bloger nie ma prawa do ubiegania się o zwrot wpłaconej Opłaty wstępnej.

 

VI. Przetwarzanie danych

  1. Dołączając do serwisu Bloger wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji w serwisie (Imię i Nazwisko, adres email, nazwa i adres bloga)
  2. Administratorem danych jest Fundacja Podążaj Swoją Drogą z siedzibą w Gdańsku przy Ul. KAPRÓW 17 /3 80-316 GDAŃSK, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000532848
  3. Dane służą jedynie do rejestracji i obsługi Blogera w ramach serwisu Blogi Podróżnicze, nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

VII. Postanowienia końcowe    

    
1. Niniejszy Regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony przez FPSD. O zmianach Regulaminu FPSD poinformuje Blogerów co najmniej na 5 dni przed ich wejściem w życie, na stronach Serwisu oraz poprzez adresy e-mail Blogerów.
Nie wymagają zachowania procedury z pkt. 1 te zmiany Serwisu, które polegają na wprowadzeniu nowych funkcjonalności, jeżeli nie wpływają one na zwiększenie obowiązków Blogera związanych z korzystaniem z Serwisu lub jeśli są one regulowane odrębnymi Regulaminami.
2. Bloger ma prawo wyrazić sprzeciw do planowanych zmian Regulaminu. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony na adres e-mail: rezygnacja@blogipodroznicze.pl najpóźniej do końca upływu 5-dniowego okresu, o którym mowa w pkt. VI.1. Zgłoszenie sprzeciwu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Serwisie, z dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

Wszelkie uwagi, sugestie i pomysły są mile widziane. Reklamacje nie są mile widziane, ale również można je składać. FPSD podaje dane do kontaktu i składania reklamacji:

blogipodroznicze@gmail.comm

 

Ten Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2018

It is crucial to be aware that if there are numerous points to take into consideration whenever you’re in the process of deciding on the suitable expert correspondence writing services, one particular point to stay in your mind may be that the simple fact that not many professional correspondence writing solutions can provide you exactly whatever you demand

The ideal letter illustrations and letter type s readily available now to help businesses reach out to how to write an analysis potential customers from around the whole world. With today’s technologies, all these letter are at present ready to create a correspondence for almost any business requirement. Here Are a Few of the Common letter illustrations that you should look for Whenever You Are in the process of choosing the best letter writing service for your requirements:

How to write my newspaper is something which I think is a very simple question to answer. You’ll be able to do it, if you thesis writer understand how to write a paper. Writing a newspaper is not so hard as it sounds. However, if you want to do it right you are going to need to follow directions.

Yes; it is fine to use an essay writing site for your own assignments. They will always deliver plagiarism perform that is free without breaking any regulations. We will keep following your instructions. Your professor will be custom writing proud of this job that you submit . You can make sure you won’t ever have to go through this problem.

LinkedIn Professional Development is the new age version of LinkedIn, which concentrates on assisting professionals get more exposure to business contacts and their professional and the benefits of doing this in a social networking fashion. It is an interesting concept that custom writing has been shown to be extremely good at increasing the quality of prospects to market to and gaining new business.

Microsoft leadership growth is considered an elective by Lots of men and women. As the future of the organization or their business depends on it, however, these folks do not realize the importance of Microsoft write a paper for me leadership development. This guide will give you a couple tips to follow if you are thinking about developing a strong leadership group.

An essay paper ought to be the most easy assignment in college. You are dealing with dozens college paper of topics and several other academic writing jobs that are difficult. Are you stuck with an essay paper that isn’t easy? Most informative article writing jobs aren’t really as easy as they look at first as it happens.

General Impressions – Why is a good custom writing service? Personally, reviewed CustomWriting service based on the following criteria: PRICES (cheap or ) 4 points: 4-Factor Method: We are always on the lookout for a service which offers fair prices, with no hidden charges and guarantees. Quality: We constantly search for buy college research paper a service which has a high level of quality in its articles or other writing stuff.

New Essay Helper qualified writers are here today to help you with your assignment. Your helper will begin to write an essay for you. Occasionally you can just do so cpm homework much of the homework and still don’t find top scores in the college. With essay assistance with your essay writing experience can be much more positive. As soon as it is possible to relax, you have the ability to accomplish more.

Could create table version :No database selected