Regulamin

Regulamin Blogipodroznicze.pl

Postanowienia Ogólne
To jest Regulamin serwisu blogipodroznicze.pl, dostępny na stronie www.blogipodroznicze.pl. Regulamin opisuje w szczególności definicje, zasady funkcjonowania Serwisu, przystępowania do Serwisu, korzystania z Serwisu oraz określa podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Serwisu.
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Serwisu jest Polskie Stowarzyszenie Blogerów i Vlogerów z siedzibą w Warszawie, ul. Nocznickiego 23/69 01-948 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000524627, dalej zwane “PSBV”.
Każdy Bloger, który chce przystąpić do Serwisu, powinien zapoznać się z tym Regulaminem. Dokonując opłaty, o której mowa w pkt. IV.3. poniżej, Bloger jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

II. Słowniczek
1. Administrator to osoba zajmująca się zarządzaniem Serwisem i odpowiadająca za jego sprawne i ciągłe działanie.
2. Bloger to osoba fizyczna, zarejestrowana w Serwisie, która spełniła wymogi dołączenia do Serwisu. Dołączenie i korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Bloger nie musi być członkiem PSBV. Bloger musi mieć skończone 13 lat, a jeśli jest młodszy – na przystąpienie do Serwisu wymagana jest zgoda jego prawnego opiekuna, np. rodzica.
3. Moderator to osoba oceniająca wpisy i treści zawarte w Serwisie, mająca prawo moderować i usuwać wpisy niezgodne z niniejszym Regulaminem.
4. Opłata wstępna ma na celu pokrycie kosztów funkcjonowania Serwisu, takich jak opłata za serwer, domenę, naprawę i ulepszenie Serwisu, akcji promocyjnych. Uiszczenie opłaty początkowej jest warunkiem korzystania przez Blogera z Serwisu.
5. Serwis blogipodroznicze.pl to serwis internetowy umieszczony pod adresem www.blogipozdroznicze.pl, prezentujący treści pochodzące od Blogerów, dalej zwany „Serwisem”.

III. Korzystanie z Serwisu
1. Serwis powstał w celu promowania polskiej blogosfery podróżniczej wśród odbiorców treści internetowych i nie ma charakteru komercyjnego. Promocja polega na zamieszczaniu w Serwisie fragmentów treści pochodzących od Blogerów, z możliwością przejścia do pełnej wersji artykułu na blogu danego Blogera, po kliknięciu w stosowny odnośnik.
2. Każdy zarejestrowany w Serwisie Bloger ma możliwość dodania do niego wyciągu (feed’a) z wpisów pochodzących z bloga prowadzonego przez Blogera, lub do którego Bloger posiada stosowne prawa.
3. Dodawanie wpisów do Serwisu odbywa się manualnie i ma charakter dobrowolny. Dodawanie wpisów opisane jest w odrębnej instrukcji, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Wpisy umieszczane w Serwisie powinny zawierać krótki wyciąg z artykułu (około 300 znaków) oraz zdjęcie przewodnie. Treść artykułu, z którego pochodzi wyciąg umieszczany w Serwisie, musi być treścią autorską Blogera, który ją zamieszcza.
5. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie artykułów obraźliwych i niezgodnych z prawem, wulgarnych, naruszających dobre obyczaje, nawołujących do nienawiści, naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrem Serwisu, a także reklam i postów sponsorowanych. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zamieszczenie w Serwisie postu sponsorowanego, jeśli dotyczy on bezpośrednio podróży lub tematyki podróżniczej, a oznaczenie sponsora nie jest natarczywe. W przypadkach spornych decyduje Administrator.
6. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu wpis, który jest niezgodny z punktem III. 5 regulaminu.
7. W przypadku dwukrotnego naruszenia punktu III.5 regulaminu Administrator ma prawo usunąć Blogera z Serwisu. W takiej sytuacji opłata, o której mowa w pkt. IV.5. nie będzie zwracana.
8. Ponowne ubieganie się o przystąpienie do Serwisu, w przypadku usunięcia Blogera w sposób opisany w pkt. 7 powyżej, możliwe jest po upływie 1 roku od dnia usunięcia.

IV. Dołączenie do Serwisu
1. Osoba chcąca dołączyć do Serwisu powinna posiadać blog podróżniczy aktywnie prowadzony od co najmniej trzech miesięcy. Aktywne prowadzenie bloga oznacza publikowanie na blogu conajmniej jednego wpisu w miesiącu kalendarzowym, przy czym nie liczą się wpisy wyłącznie sponsorowane.
2. Blog może być prowadzony w dowolnym języku.
3. Bloger chcący dołączyć do Serwisu musi wyrazić taką chęć pisemnie poprzez formularz znajdujący się na stronie http://www.blogipodroznicze.pl/formularz-kontaktowy/. W zgłoszeniu Bloger podaje imię, nazwisko, adres e-mail, adres i nazwę bloga, krótki opis bloga.
4. Po weryfikacji i akceptacji przez Administratora/Moderatora Serwisu, Bloger otrzymuje potwierdzenie akceptacji bloga oraz dane do przelewu w celu wniesienia Opłaty wstępnej.
5. Bloger, który otrzymał maila z potwierdzeniem akceptacji bloga, zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej Opłaty wstępnej w wysokości 50 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto, które zostanie podane Blogerowi w mailu potwierdzającym akceptację bloga. Opłatę wstępną należy uiścić w ciągu 30 dni od otrzymania maila z danymi do przelewu, a potwierdzenie wpłaty przesłać w mailu zwrotnym. Po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia Opłaty wstępnej Administrator/Moderator utworzy Blogerowi nowe konto użytkownika i prześle mailem do Blogera login oraz hasło umożliwiające korzystanie z Serwisu.

V. Rezygnacja z Serwisu
Bloger może zrezygnować z Serwisu w każdym czasie. Do rezygnacji wystarczy wysłać maila na adres: rezygnacja@blogipodroznicze.pl z chęcią rezygnacji z Serwisu. Zamknięcie konta Blogera w Serwisie nastąpi do 30 dni od chwili zgłoszenia rezygnacji.
W przypadku rezygnacji z prezentowania w Serwisie treści pochodzących z bloga Blogera przed upływem roku od dnia potwierdzenia rejestracji Blogera w Serwisie, Bloger ma prawo do ubiegania się o zwrot wpłaconej Opłaty wstępnej, przy czym za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z Serwisu zostanie potrącona 1/12 Opłaty wstępnej. Zwrot opłaty nastąpi najpóźniej w terminie 45 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji. Zwrot opłaty nastąpi na konto, z którego dokonano wpłaty.

VI. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony przez PSBV. O zmianach Regulaminu PSBV poinformuje Blogerów co najmniej na 5 dni przed ich wejściem w życie, na stronach Serwisu oraz poprzez adresy e-mail Blogerów.
Nie wymagają zachowania procedury z pkt. 1 te zmiany Serwisu, które polegają na wprowadzeniu nowych funkcjonalności, jeżeli nie wpływają one na zwiększenie obowiązków Blogera związanych z korzystaniem z Serwisu lub jeśli są one regulowane odrębnymi Regulaminami.
Bloger ma prawo wyrazić sprzeciw do planowanych zmian Regulaminu. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony na adres e-mail: rezygnacja@blogipodroznicze.pl najpóźniej do końca upływu 5-dniowego okresu, o którym mowa w pkt. VI.1. Zgłoszenie sprzeciwu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Serwisie, z dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
Jeśli w przeciągu roku od od dnia potwierdzenia rejestracji Blogera w Serwisie, Bloger zrezygnuje z uczestnictwa w Serwisie w sposób opisany w pkt. VI.3., PSBV dokona proporcjonalnego zwrotu Opłaty wstępnej (za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z Serwisu zostanie potrącona 1/12 Opłaty wstępnej). Zwrot opłaty lub jej części zawsze następuje na konto, z którego opłata wpłynęła, w terminie 7 dni od dnia powstania przyczyny zwrotu tej opłaty. Zwrot opłaty nastąpi najpóźniej w terminie 45 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji. Zwrot opłaty nastąpi na konto, z którego dokonano wpłaty.
Wszelkie uwagi, sugestie i pomysły są mile widziane. Reklamacje nie są mile widziane, ale również można je składać. PSBV podaje dane do kontaktu i składania reklamacji: blogi@blogipodroznicze.pl
Ten Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.

займ на карту мгновенно займ на карту быстро займ на карту с плохой кредитной историей